Mahishasura Mardini

नमो देव्यै महदेव्यै शिवयै सततं नम: |
नम: प्रकृत्यै द्राय नियतः प्रणतः समा तम || 
रौद्राय नमो नित्यायै गौर्यै धत्रयै नमो नम: |
ज्योत्स्नाये चेंदुरूपिन्यै सुखायै सततं नम: ||
ल्याण्यै प्रणतं वृद्धायै कुर्मो नमो नम: |
नैतृत्यै भूव्रितं लक्ष्म्यै शर्वन्यै ते नमो नम: ||
दुर्गायै दुर्गपरायै सरायै सर्वकरिण्ये |
ख्यात्यै तथैव कृष्नायै धूम्रायै सततं नमो नम: ||
अतिसौम्यतिररौद्राये नम: तस्यै नमो नम: |
नमो नमः तस्यै देव्यै कृत्यै नमो नम: ||
या देवी सर्वभूतेषू विश्नुमयोति शब्दिता |
नम: तस्यै नम: तस्यै नम: तस्यै नमो नम: ||

या देवी सर्वभूतेषू चैतन्यविधीयते |
नम: तस्यै नम: तस्यै नम: तस्यै नमो नम: ||
या देवी सर्वभूतेषू बुद्धिरूपेण संस्थिता |
नम: तस्यै नम: तस्यै नम: तस्यै नमो नम: ||
या देवी सर्वभूतेषू निद्रारूपेण संस्थिता |
नम: तस्यै नम: तस्यै नम: तस्यै नमो नम: ||
या देवी सर्वभूतेषू क्षुधारूपेण संस्थिता |
नम: तस्यै नम: तस्यै नम: तस्यै नमो नम: ||
या देवी सर्वभूतेषू छायारूपेण संस्थिता |
नम: तस्यै नम: तस्यै नम: तस्यै नमो नम: ||

या देवी सर्वभूतेषू शक्तिरूपेण संस्थिता |
नम: तस्यै नम: तस्यै नम: तस्यै नमो नम: ||
या देवी सर्वभूतेषू तृष्णारूपेण संस्थिता |
नम: तस्यै नम: तस्यै नम: तस्यै नमो नम: ||
या देवी सर्वभूतेषू क्शांतिरूपेण संस्थिता |
नम: तस्यै नम: तस्यै नम: तस्यै नमो नम: ||
या देवी सर्वभूतेषू जातिरूपेण संस्थिता |
नम: तस्यै नम: तस्यै नम: तस्यै नमो नम: ||
या देवी सर्वभूतेषू लज्जारूपेण संस्थिता |
नम: तस्यै नम: तस्यै नम: तस्यै नमो नम: ||
या देवी सर्वभूतेषू शान्तिरूपेण संस्थिता |
नम: तस्यै नम: तस्यै नम: तस्यै नमो नम: ||
या देवी सर्वभूतेषू श्रद्धारूपेण संस्थिता |
नम: तस्यै नम: तस्यै नम: तस्यै नमो नम: ||
या देवी सर्वभूतेषू कांतिरूपेण संस्थिता |
नम: तस्यै नम: तस्यै नम: तस्यै नमो नम: ||
या देवी सर्वभूतेषू लक्ष्मीरूपेण संस्थिता |
नम: तस्यै नम: तस्यै नम: तस्यै नमो नम: ||
या देवी सर्वभूतेषू वृत्तिरूपेण संस्थिता |
नम: तस्यै नम: तस्यै नम: तस्यै नमो नम: ||
या देवी सर्वभूतेषू स्मृतिरूपेण संस्थिता |
नम: तस्यै नम: तस्यै नम: तस्यै नमो नम: ||
या देवी सर्वभूतेषू दयारूपेण संस्थिता |
नम: तस्यै नम: तस्यै नम: तस्यै नमो नम: ||
या देवी सर्वभूतेषू तुष्टिरूपेण संस्थिता |
नम: तस्यै नम: तस्यै नम: तस्यै नमो नम: ||
या देवी सर्वभूतेषू मातृरूपेण संस्थिता |
नम: तस्यै नम: तस्यै नम: तस्यै नमो नम: ||
या देवी सर्वभूतेषू भ्रांतिरूपेण संस्थिता |
नम: तस्यै नम: तस्यै नम: तस्यै नमो नम: ||
इंद्रियानामधिशठतृ भूतानां चखिलेषु या |
भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नम: ||
चित्तिरूपेण या कृत्स्नमेतद्व्यप्य स्थिता जगतः |
नम: तस्यै नम: तस्यै नम: तस्यै नमो नम: ||

Leave a reply