Mahishasura Mardini

नमो देव्यै महदेव्यै शिवयै सततं नम: | नम: प्रकृत्यै भद्राय नियतः प्रणतः समा तम ||  रौद्राय नमो नित्यायै गौर्यै धत्रयै नमो नम: | ज्योत्स्नाये चेंदुरूपिन्यै सुखायै सततं नम: || कल्याण्यै प्रणतं वृद्धायै कुर्मो नमो नम: | नैतृत्यै भूव्रितं लक्ष्म्यै शर्वन्यै ते नमो नम: || दुर्गायै दुर्गपरायै सरायै सर्वकरिण्ये | ख्यात्यै तथैव कृष्नायै धूम्रायै सततं नमो नम: || अतिसौम्यतिररौद्राये नम: तस्यै नमो नम: | नमो नमः तस्यै देव्यै कृत्यै नमो नम: || या देवी सर्वभूतेषू विश्नुमयोति शब्दिता | नम: तस्यै नम: तस्यै नम: तस्यै नमो नम: ||

Read more